Get Adobe Flash player

Paketleme

Evden eve nakliyatýn en önemli konusu iyi paketlemedir. Özenli yapýlmýþ paketleme ve yetiþmiþ elemanlar ile eþyalar hasar görmeden taþýnacaktýr.
Paketlemede en iyi ambalaj þekli temiz kaðýt dýþýna baloncuklu naylon ve kutulamadýr. Bütün vitrin süsleri ve deðerli porselen v.b. eþyalar öncelikle beyaz kaðýda sarýlmalý kutulanmalýdýr. Siz kahvenizi içerken elemanlarýmýz bu iþleri sýrasýyla yapýp kutulama iþleri bitince taþýmaya geçeceklerdir.
Mutfak eþyalarýnýz ve kýrýlacak diðer eþyalar özel kutu ve balonlu naylon ile paketlenir. Paketleme gözetimli ve titiz yapýlýr. Aðýr eþyalar özel elemanlar ile taþýnýr.
Her paket alýndýðý oda ismi ile numaralanýr yeni yerinde açýldýðýnda bu numaralamaya dikkat edilir. Kamyon içi eþya taþýma için özel tasarlanmýþ yüzeye sahiptir